H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 80 / 25.10.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 80

din data: 25.10.2001
cu privire la rectificarea programului cheltuielilor de capital ale Consiliului judeţean Arad pe anul 2001


Având în vedere,
- referAvând în vedere:
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001;
- prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 44/24 mai 2001 cu privire la repartizarea resurselor financiare pe bugete locale şi adoptarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Arad pe anul 2001;
- referatul Direcţiei Generale Economice cu privire la rectificarea programului cheltuielilor de capital pe anul 2001 al Consiliului judeţean Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea programului cheltuielilor de capital pe anul 2001 aprobate prin hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 44/24 mai 2001. Programul actualizat al cheltuielilor de capital pe anul 2001 pe capitole, ordonatori şi obiective de investiţii se prezintă conform anexei la prezenta hotărâre.
Direcţia Generală Economică va asigura în termen de 3 zile lucrătoare transmiterea către ordinatorii de credite a programului rectificat.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Generală Tehnică.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot