H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 82 / 25.10.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 82

din data: 25.10.2001
privind repartizarea sumelor aferente recensământului poopulaţiei şi locuinţelor pe elemente componente potrivit HG nr680/2001


Având în vedere :
- Hotărârea Guvernului României nr. 680 din 17.07.2001, privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2002;
- Adresa Comisiei centrale pentru recensămţntul populaţiei şi al locuinţelor nr. 29643/27.09.2001;
- Referatul nr. 4681/2001 al Direcţiei generale economice a Consiliului judeţean Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă repartizarea sumelor aferente recensământului populaţiei şi al locuinţelor pe elemente componente conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârei se încredinţează Direcţia generală economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot