H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 83 / 25.10.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 83

din data: 25.10.2001
privind aprobarea statelor de funcţii pentru 5 instituţii subordonate Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2001


Văzând :
- referatul nr. 4639 din 18.10.2001 al Direcţiei Generale Economice privind aprobarea statului de funcţii, organigrama şi fişele de evaluare a posturilor, pe anul 2001, pentru Biblioteca Judeţeană Arad, Muzeul Judeţean Arad, ªcoala de Arte Arad, Administraţia de Drumuri şi Poduri Arad şi Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi Alte Servicii Arad;
- prevederile art. 24 ale H.G. nr. 281/1993;
- prevederile H.G. nr. 157/1999 art. I 1 şi art. I 4 ;
- prevederile art. 104, aliniat 1 b) ale Legii nr. 215/2001.

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii , organigrama şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2001, în conformitate cu Legea nr. 154/1998, Legea nr. 128/1997, H.G. nr. 749/1998, H.G. nr. 775/1998, H.G. nr. 125/1999, H.G. nr. 157/1999, O.U.G. nr. 8/2000, O.U.G. nr. 24/2000, O.U.G. nr. 42/2001, O.U.G. nr. 71/2001, pentru următoarele instituţii subordonate Consiliului Judeţean Arad :
1. Biblioteca Judeţeană Arad
2. Muzeul Judeţean Arad
3. ªcoala de Arte Arad
4. Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad
5. Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi Alte Servicii Arad .
Art. 2. Salarizarea personalului la unităţile enumerate la art. 1 se face cu încadrarea în resursele financiare alocate şi în numărul de personal aprobat.
Art. 3. Statele de funcţii , organigrama şi fişele posturilor , supuse aprobării pe anul în curs, sunt cuprinse în anexele nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre , care va fi comunicată celor în cauză , prin grija Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot