H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 92 / 15.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 92

din data: 15.11.2001
privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate de Centrul Cultural Judeţean Arad


Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 76/21.09.2001, privind înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Arad şi regulamentul de organizare şi funcţionare,
- Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, republicată,
- Legea nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale, republicată,
- O.U.G. nr. 62/1998, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale,
- referatul nr. 25/09.11.2001 al Centrului Cultural Judeţean Arad, privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate,

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 , Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă nivelul tarifelor actualizate la serviciile de interes judeţean prestate de C.C.J. Arad, prevăzute în Lista anexă care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Tarifele se achită de către agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile familiale, persoane fizice, fundaţii şi alte categorii de contribuabili conform legii, o dată cu efectuarea prestaţiei solicitate. Excepţie fac serviciile ce se prestează etapizat sau conform unor servicii ce se prestează pe bază de contract cuprinse în Lista anexă menţionată.

Art.3 Tarifele percepute din prestările de servicii se fac venituri proprii ale C.C.J. Arad.

Art.4 Prezenta hotărâre abrogă Hot. Nr. 93 din 24.11.2000 a Consiliului Judeţean Arad şi alte prevederi legale referitoare la aceasta.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot