H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 97 / 15.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 97

din data: 15.11.2001
cu privire la numirea în funcţia de director al Bibliotecii judeţene Arad a domnului prof. Didilescu Florin


Având în vedere :
- referatul nr. 4935/09.11.2001 al direcţiei Generale Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin care se arată că în urma concursului organizat în data de 16.10.2001 pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii judeţene Arad, comisia de examinare a desemnat câştigător pe dl. prof. Didilescu Florin;
- prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală art. 116 (m) şi 104 (h);
- prevederile Codului Muncii articolele 69, 70 (1) şi 63 (1);
- prevederile Legii 154/1998 cu modificările şi completările ulterioare (OUG 24/2000; OUG 42/2001; HG 403/2001);

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Începând cu data de 01.11.2001 se numeşte în funcţia de director al Bibliotecii judeţene dl. prof. Didilescu Florin, selectat în urma concursului organizat. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată şi pe un timp de probă pentru funcţia de conducere, de 90 de zile.

Art.2 Încadrarea acestuia este de bibliotecar cu gradul profesional IA (GPIA) cu un salariu de bază de 5.150.000 lei şi indemnizaţia de conducere de 50% din acesta.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin personalul de resort al Bibliotecii judeţene A.D. Xenopol Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot