H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 102 / 30.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 102

din data: 30.11.2001
privind modificarea structurii de personal pentru compartimentul Cabinet preşedinte şi Relaţii mass-media


Având în vedere:
- referatul nr. 4979 din 12.11.2001 al Direcţiei juridice şi administraţie prin care se propune transformarea postului de inspector de specialitate cu studii superioare (grad profesional GP III) în post de inspector cu studii medii treapta profesională TPIA;
- HCJ 86/25.10.2001
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate cu studii superioare (grad profesional GPIII) în post de inspector cu studii medii treapta profesională TPIA (respectiv funcţia publică inspector categoria C, clasa I gradul 1).

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot