H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 116 / 27.12.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 116

din data: 27.12.2001
privind aprobarea tarifelor unice ce urmează a fi aplicate pentru dezinfecţia mijloacelor de transport în punctele de frontieră: NÃDLAC şi VÃRªAND.


Văzând:
- referatul de specialitate nr. 272 din 18.12.2001, al Direcţiei pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă tarifele unice ce urmează a fi aplicate pentru dezinfecţia mijloacelor de transport în punctele de frontieră: NÃDLAC şi VÃRªAND, conform anexei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează conducerea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad, care va informa periodic despre activitatea de tarifare ce urmează a fi aplicată mijloacelor de transport în punctele de frontieră: NÃDLAC şi VÃRªAND.

PREŞEDINTE,
ICAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot