H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 27.12.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 27.12.2001
privind iniţierea procedurii privatizării S.C."Construcţii Rutiere" S.A. Arad


- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
- OUG. nr.88/1998 aprobată prin Legea nr.99/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale;
- în scopul rentabilităţii şi eficientizării activităţii S.C."Construcţii Rutiere" S.A. Arad.
In temeiul prevederilor art.109 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă iniţierea procedurilor legale privind privatizarea Societăţii comerciale Construcţii Rutiere S.A.Arad.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Consiliului judeţean Arad şi conducerea Societăţii comerciale Construcţii Rutiere S.A.Arad.
Prezenta se comunică la :
- Prefectura Judeţului Arad
- Conducerea S.C.Construcţii Rutiere S.A. Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot