H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 2 / 17.01.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 2

din data: 17.01.2002
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la SC Aeroport Arad SA


Având în vedere:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 79/31 mai2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
-Ordinul comun al Ministerului de Finanţe şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 2121/5521/2001 privind modul de întocmire a BVC pe anul 2002 la regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar;
-Legea 31/1990 privind societăţile comerciale republicată în MO nr. 33/1998;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la SC Aeroportul Arad Sa conform anexei cod 01;

Art.2 Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, după cum urmează:
mii lei

VENITURI TOTALE
16.685.000
CHELTUIELI TOTALE
16.685.000
din care:

a) Cheltuieli de personal
8.362.000
din care:

salarii brute
6.200.000
din care:

fond salariu conducător unitate
450.000
b) Cheltuieli de protocol
40.000
c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
60.000

Prezenta se comunică la:
-Prefectura judeţului Arad
-Societatea comercială Aeroportul SA Arad
-Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHI



Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot