H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 3 / 17.01.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 3

din data: 17.01.2002
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la SC Construcţii Rutiere SA


Avan în vedere:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 79/31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
-Ordinul comun al Ministerului de Finanţe şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 2121/5521/2001 privind modul de întocmire a BVC pe anul 2002 la regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar;
-Legea 31/1990 privind societăţile comerciale republicată în MO nr. 33/1998;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la SC Construcţii Rutiere SA conform anexelor:
- elemente bilanţiere anexa 1
- Bugetul activităţii generale anexa 2

Art.2 Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, după cum urmează:
mii lei

VENITURI TOTALE
83.601.000
CHELTUIELI TOTALE
78.874.000
din care:

a) Cheltuieli de personal
15.249.000
din care:

salarii brute
11.104.000
din care:

salariu conducător unitate
244.000
b) Cheltuieli de protocol
58.000
c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24.000
d) sponsoprizări
22.000
e) cheltuieli privind acordarea tichetelor de masă
2.088.000
f) cheltuieli privind acţiuni sociale
134.000

Art.3 Se aprobă programul de încasare a creanţelor restante conform anexei 3.

Art.4 Se aprobă programul de rambursare a datoriilor restante conform anexei 4
Art.5 Se aprobă planul de recuperare a pierderilor conform anexei nr. 5

Art.6 Se aprobă repartizarea profitului net, după cum urmează:
- 236 milioane lei - pentru rezerve legale
- 4.491 milioane lei - pentru acoperirea pierderilor companiei din anii anteriori

Prezenta se comunică la:
-Prefectura judeţului Arad
-Societatea comercială Construcţii rutiere SA Arad
-Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot