H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 14.02.2002
privind


-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice de stabilire a nivelului contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.26/1997, republicată;
-prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate;
-referatul Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad nr.1611 din 02.02.2002;
-referatul nr.681/08.02.2001 al Direcţiei Generale Economice de promovare a hotărârii;
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Costul pe anul 2002 pentru un copil sau o persoană majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.26/1997 în funcţie de care se stabileşte contribuţia consiliilor locale este de 24.160.610 lei an/asistat.
Costul anual/asistat reprezintă cheltuielile materiale şi serviciile cu caracter funcţional înregistrate în anul precedent raportate la numărul mediu de copii.

Art.2 Contribuţia consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament ale Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad, este de cel puţin 25% din costul anual, respectiv de 6.040.200 lei an/asistat.
Contribuţia se virează lunar în cotă de 1/12 din contribuţia anuală, adică minimum 503.350 lei/asistat, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, nivelul acesteia fiind proporţional cu numărul de copii instituţionalizaţi. Diferenţa de contribuţie aferentă lunilor ianuarie şi februarie, ca urmare a modificării costului de întreţinere se virează în luna martie a.c.

Art.3 Prevederile din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.97/24.11.2000 cuprinse în art.2; 3; 4; 5 cu referire la modul de evidenţiere a cheltuielilor, obligaţia aprobării contribuţiei, contul în care se virează contribuţia, precum şi stabilirea comunităţilor din care provine copilul rămân în vigoare.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Arad;
-Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad;
-Direcţia Generală Economică Arad;
-Consiliile locale: municipal, orăşeneşti şi comunale.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot