H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 17 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 17

din data: 14.02.2002
privind definitivarea în funcţia de director al Bibliotecii judeţene Arad, a d-lui profesor Didilescu Florin


Având în vedere:
-referatul nr. 631/07.02.2002 al Direcţiei generale economice, Serviciul gestiune resurse umane, prin care la finele perioade de probă se propune definitivarea în funcţia de director al Bibliotecii judeţene Arad a d-lui profesor Didilescu Florin;
-prevederile art. 63 (1) şi 70 (1) din Codul Muncii;
-prevederile Legii 154/1998 şi ale OUG 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului 2069/1998 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se numeşte dl. profesor Didilescu Florin în funcţia de director al Bibliotecii judeţene Arad începând cu data de 01.11.2001.

Art.2 Încadrarea acestuia se face pe funcţia de bibliotecar GP IA cu indemnizaţia de 50% din salariul de bază.

Art.3 În termen de 10 zile dl. director va semna contractul de management.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul gestiune resurse umane al Consiliului judeţean Arad prin personalul de resort al Bibliotecii judeţene Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot