H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 14.02.2002
cu privire la numirea persoanei care va conduce Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale


Având în vedere:
-Referatul nr. 751/12.02.2002 al Direcţiei Generale Economice prin care se propune numirea unei persoane care va conduce Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale;
-Prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999;
-Ordinul nr. 1631/29.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 81/1999;
-Ordinul MFP 1987/08.10.2001 pentru modificarea şi completarea OMF 1631/1999;
-Legea 189/1999 privind finanţele publice locale.
În temeiul art. 109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se numeşte d-na HOTÃRAN CLAUDIA, pentru a conduce evidenţa datoriei publice provenite din contractarea directă de împrumuturi interne şi/sau externe de către Consiliul judeţean Arad, precum şi a datoriei publice provenite din garantarea de către Consiliul judeţean Arad a împrumuturilor interne şi/sau externe contractate de regii autonome de subordonare locală sau unităţi prestatoare de servicii publice locale la care Consiliul judeţean este acţionar majoritar.

Art.2 În acest sens se vor înfiinţa două registre:
- Registrul datoriei publice locale
- Registrul garanţiilor locale

Art.3 Înregistrările în cele două registre se vor face în ordine cronologică, nefiind admise ştersături, corecturi şi completări fără confirmarea prin numele şi prenumele în clar, fără semnătura persoanei care ţine aceste registre şi fără precizarea datei la care s-au efectuat ştersătura, corectura şi / sau completarea.
Prevederile prezentei hotărâri se vor comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad
- D-nei Hotăran Claudia

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot