H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 31 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 31

din data: 28.03.2002
cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului Consiliului judeţean Arad pe anul 2001


Având în vedere:
-prevederile art. 30 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 104, pct. "e" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
-expunerea de motive a Direcţiei generale economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Consiliului judeţean Arad pe anul 2001;
În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă contul de execuţie a bugetului Consiliului judeţean pe anul 2001 potrivit anexelor 1 şi 2 la hotărâre.

Art.2 Aprobă execuţia cheltuielilor de capital pe anul 2001, potrivit anexei nr. la hotărâre.

Art.3 Aprobă execuţia programului de cheltuieli pe capitole, articole şi aliniate pe anul 2001, potrivit anexelor 4-14 la hotărâre.

Art.4 Aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare pe anul 2001, potrivit anexei 15 la hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura judeţului Arad
-Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

031_2803_executie_buget_CJA_2002.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot