H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 33 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 33

din data: 28.03.2002
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în AGA la S.C."Aeroportul Arad" S.A., să voteze bilanţul şi repartizarea contului de profit şi pierderi pe anul 2001


Având în vedere:
- Prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată;
- Prevederile art.3, literele a şi b, din contractul de reprezentare aprobat prin Hotărârea nr.74/2000 a Consiliului Judeţean Arad;
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în AGA la S.C."Aeroportul Arad" S.A. să voteze bilanţul şi repartizarea contului de profit şi pierderi pe anul 2001.
Prezenta se comunică D-lor: Kugliş ªtefan, Cristian Moisescu şi Victor Jucu, reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Aeroportul Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot