H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 37 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 37

din data: 28.03.2002
privind repartizarea către bugetele locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru plata ajutorului social pe luna februarie, respectiv ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe luna ianuarie 2002, conform Legii 416/2001 şi a OUT nr. 6/2002


-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/06.XII.2001;
-Prevederile Legii nr.416/8.VII.2001 privind venitul minim garantat;
-Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.1099/25 oct.2001;
-prevederile OUT nt. 6/2002 pentru completarea Legii 416/2001;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 4/17.01.2002 privind modul de repartizare către bugetele locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea venitului minim garantat conform Legii 416/2001
-Referatul Direcţiei Generale Economice nr. 1173 din 14.03.2002 privind propunerile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea venitului minim garantat pe luna februarie 2002.
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă repartizarea către bugetele locale municipal, orăşeneşti şi comunale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru plata ajutoarelor sociale pe luna februarie şi ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pe luna ianuarie, în sumă totală de 6 116 942 mii lei, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuielile cu ajutoarele sociale şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se evidenţiază la capitolul 60.02 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii"; la titlul 38 "Transferuri" subcapitolul 40.08 în cazul ajutoarelos sociale, respectiv subcapitolul 40.90 în cazul ajutoarelor pentru locuinţe.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura Judeţului Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Trezoreriile locale;
- Consiliile locale municipal, orăşeneşti şi comunale;
- Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

037_2803_ajutoare_sociale_februarie.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot