H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 43 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 43

din data: 28.03.2002


Având în vedere:
- referatul nr. 1172 din 14.03.2002 al Direcţiei Generale Economice Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin care se propune reorganizarea Muzeului Judeţean Arad prin redistribuirea personalului pe secţii şi redefinire a sarcinilor de serviciu, aprobarea organigramei, a fişelor de evaluare a posturilor şi a statului de funcţii întocmit în baza OUG 187/2001.
- prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală ;
- prevederile Legii 154/1998 cu modificările şi completările ulterioare (OUG 24/2000 ; OUG 42/2001; HG 403/2001);
- prevederile OUG 187/2001;
- HG 749/1998 şi HG 125/1999.
În temeiul art. 109 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aprobă organigrama, fişele de evaluare a posturilor şi statul de funcţii pe anul 2002 pentru Muzeul Judeţean Arad cuprinse în anexele 1,2,3 care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane, prin personalul de resort al Muzeului Judeţean Arad

PREŞEDINTE,
ING.CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot