H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 28.03.2002
privind definitivarea în funcţia de director al Centrului Cultural Judeţean Arad, a d-lui profesor LAZURCA MARIUS


Având în vedere :
- referatul nr. 1141/12.03.2002 al Direcţiei Generale Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin care la finele perioadei de probă se propune definitivarea în funcţia de director al Centrului Cultural Judeţean Arad, a d-lui profesor LAZURCA MARIUS;
- prevederile art.63 (1) şi 70(1) din Codul Muncii
- prevederile Legii 154/1998 şi ale OUG 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG 187/2001.
În temeiul art.104 (h) şi ale art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se numeşte dl.profesor LAZURCA MARIUS în funcţia de director al Centrului Cultural Judeţean Arad începând cu data de 01.12.2001.

Art.2 Încadrarea acestuia se face pe funcţia de inspector de specialitate GP IA, cu indemnizaţia de 50% din salariul de bază.

Art.3 În termen de 10 zile dl. director va semna contractul de management.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad prin personalul de resort al Centrului Cultural Judeţean Arad

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot