H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 47 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 47

din data: 28.03.2002
privind păşunatul şi transhumanţa pe teritoriul judeţului Arad


Având în vedere:
-referatul privind necesitatea elaborării unei reglementări unitare a păşunatului şi a condiţiilor de transhumanţă pe teritoriul judeţului Arad;
-prevederile art.18, 19 alin . 2 şi art. 42 alin. 1 lit. h şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 72/2002;
-prevederile art. 104 alin. 2 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 109 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Păşunatul animalelor pe raza judeţului Arad este permis în perioada 1 mai - 31 octombrie a fiecărui an.

Art.2 Transhumanţa păstorilor şi a turmelor de oi pe teritoriul judeţului Arad, este permisă între lunile octombrie şi aprilie a fiecărui an, cu mijloace auto, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.3 Cei aflaţi în transhumanţă pe teritoriul judeţului Arad, vor încheia cu primăriile pe a căror teritoriu se stabilesc cu turmele pentru iernat, contracte de păşunat pentru numărul de zile în care se află cu turmele pe raza comunei şi folosesc păşunile comunei, sau cu proprietarii de terenuri pe care intenţionează să păstorească.

Art.4 În perioada 1 nov. - 30 aprilie a fiecărui an, pe teritoriul judeţului Arad se instituie perioada de stabulaţie, hrana animalelor urmând a fi asigurată de către toţi proprietarii de animale din baza furajeră constituită în acest sens, pentru întreaga perioadă de stabulaţie. Pe întreaga perioadă de stabulaţie, păşunatul este interzis.

Art.5 Păşunatul neautorizat sau introducerea animanlelor pe pajişti şi păşuni în afara perioadei stabilite pentru păşunat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5 şi 15 milioane lei.
De asemenea, cei în cauză vor suporta şi pagubele provocate pe suprafaţa păşunilor sau a culturilor agricole.

Art.6 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de D.G.A.I.A. Arad, Oficiul judeţean de protecţie a mediului Arad, de organele de poliţie şi de primari în baza împuternicirii date de către prefectul judeţului.

Art.7 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia, în condiţiile stabilite prin Ordonanţa nr. 2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor,

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot