H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 28.03.2002
privind aprobarea Avizului tehnic nr.1/14.03.2002. aferent Planului urbanistic general si Regulamentului local de urbanism al comunei Ghioroc


Având în vedere:
-avizul tehnic favorabil nr. 1/14.03.2002. al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului urbanistic general al comunei Ghioroc şi regulamentului local de urbanism aferent;
-referatul nr 4365/14.03.2002. al Direcţiei Generale Tehnice;
-prevederile art.37. aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
În temeiul articolului 109 din Legea administraţiei publice nr. 215/2001


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Avizul tehnic nr.1/ 14.03.2002, anexă la prezenta.

Art.2 Planul urbanistic general al comunei Ghioroc si Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul local al comunei Ghioroc.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

049_2803_aviz_PUG_Ghioroc.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot