H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 25.04.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 25.04.2002
cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Consiliului Judeţean Arad.


-prevederile Legii finanţelor publice locale nr.189/1998;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.54/28.03.2002, cu privire la nivelul cheltuielilor şi modul de asigurare a surselor financiare pentru efectuarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor în anul 2002 în unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.56/28.03.2002, cu privire la repartizarea către bugetele locale a programului suplimentar pe anul 2002 de sume la dispoziţia Consiliului judeţean din cota de 16 %;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.112/27.XII.2001 cu privire la repartizarea resurselor bugetare pe consilii locale şi adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2002;
-referatul Direcţiei generale economice cu privire la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Consiliului Judeţean Arad;

În temeiul art.109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2002 în conformitate cu influenţele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea programului rectificat al creditelor bugetare pe anul 2002 la capitolul 72.02 "Alte acţiuni" potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se comunică la :
- Prefectura Judeţului Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
- Trezoreria Municipiului Arad;
- Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

057_2504_rectif.buget_2002ANEXA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot