H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 59 / 25.04.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 59

din data: 25.04.2002
privind nominalizarea unităţilor de învăţământ special ca unităţi subordonate Consiliului judeţean Arad şi completarea organigramei CJA în acest sens


Având în vedere:
-referatul nr. 1657/17.04.2002 al Direcţiei generale economice prin care se arată că au fost preluate în subordinea Consiliului judeţean următoarele unităţi de învăţământ special de stat:
-ªcoala specială ªiria
-ªcoala specială Vărădia de Mureş
-ªcoala specială Petriş
-ªcoala specială clasele I-VIII Arad
-Centrul ªcolar pentru Nevăzători Arad
-Centrul şcolar Ineu
-prevederile HG 260 şi HG 261/2000
-prevederile OUG 206/2000
-prevederile Legii 743/2002
-HCJ Arad 13/2001
În temeiul art.109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Unităţile de învăţământ special de stat preluate de Consiliul judeţean Arad sunt instituţii subordonate acestuia, cât şi Direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului.Organigrama Consiliului judeţean Arad modificată, reflectă această dubla subordonare .

Art.2 Statele de funcţii vor fi elaborate în baza normativele legale în vigoare, privind salarizarea şi numărul maxim de posturi şi aprobate de ISJ Arad, anual, pentru fiecare unitate în parte.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul gestiune resurse umane al Consiliului judeţean Arad prin personalul de resort din fiecare unitate de învăţământ special.

PREŞEDINTE,
ING.CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot