H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 72 / 21.06.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 72

din data: 21.06.2002
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor ale Direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului Arad, în urma aplicării primei etape de restructurare şi reorganizare a Centrului de plasament nr. 1 Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 2341/17.06.2002 al Direcţiei generale economice, Serviciul gestiune resurse umane prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale DGPDC Arad în urma restructurării şi reorganizării Centrului de plasament nr. 1, prima etapă detaliată în referatul anexat hotărârii;
- HG 539/2001 - Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate pe 2001-2004;
- HCJ 26/14.02.2002 care aprobă "Strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copilului pe anul 2002";
- HCJ 61/25.04.2002 privind aprobarea restructurării şi reorganizării Centrului de plasament nr. 1 Arad;
- prevederile HG 117/1999, HG 281/1993, HG 157/1999 privind aprobarea prin Hotărâre a Consiliului judeţean a organigramei statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor;
- prevederile OUG 187/2001 şi ale HG 1037/2001;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pentru DGPDC Arad în urma aplicării primei etape de restructurare şi reorganizare a Centrului de Plasament nr. 1, cuprinse în anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se înfiinţează tot în contectul restructurării şi reorganizării Centrului de plasament nr. 1:
- Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii Arad, care va intra în funcţiune din data de 01.08.2002;
- Centrul de îngrijire de zi şi consiliere - Curtici;
- Centrul de îngrijire de zi şi consiliere - Pâncota;
- Centrul de îngrijire de zi şi consiliere - Ineu;
- Centrul de îngrijire de zi şi consiliere - Nădlac;
(Aceste centre vor intra în funcţie începând cu data de 01.08.2002)
- Casa de tip familial David în localitatea Vladimirescu care va intra în funcţiun în 01.07.2002;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul gestiune resurse umane al Consiliului judeţean Arad prin personalul de resort al DGPDC.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot