H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 75 / 21.06.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 75

din data: 21.06.2002
privind aprobarea cheltuielilor estimative ocazionate de vizita unei delegaţii oficiale din provincia Hainan, China, în perioada 19 - 21.06.2002


Având în vedere:
- referatul nr. 2263/10.06.2002, al Serviciului administrativ, privind propunerea de aprobare a cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaţii oficiale din provincia Hainan, China, în perioada 19 - 21.06.2002;
- prevederile anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă cheltuielile estimative necesare desfăşurării vizitei delegaţiei oficiale a provinciei Hainan, China, în valoare de 49.440.000 lei, după cum urmează:
- cheltuieli masă: 19.800.000 lei
- cheltuieli cazare: 28.140.000 lei
- cadouri: 1.500.000 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală economică, Direcţia relaţii externe şi integrare europeană şi Serviciul administrativ.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot