H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 21.06.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 21.06.2002
privind stabilirea funcţiei publice de conducere de arhitect şef şi a funcţiei publice de execuţie corespunzătoare de consilier A L1 în cadrul Direcţiei generale tehnice a Consiliului judeţean Arad


Având în vedere,
-adresa ANFP nr. 7836/11.06.2002;
-referatul nr. 2343/17.06.2002 al Direcţiei generale economice, Serviciul gestiune resurse umane;
-prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
-propunerea preşedintelui Consiliului judeţean Arad;

În temeiul art. 109 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă stabilirea funcţiei publice de conducere de arhitect şef şi a funcţiei publice de execuţie corespunzătoare de consilier A I.1, în cadrul Direcţiei generale tehnice a Consiliului judeţean Arad; - funcţia publică de conducere de arhitect-şef substituie funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei tehnice.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire prin Serviciul gestiune resurse umane solicitând conform prevederilor legale şi avizul Agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru aceste funcţii publice stabilite.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHI



Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot