H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 80 / 21.06.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 80

din data: 21.06.2002
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune între Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad şi.S.C.CREDINVEST SRL privind activitatea de dezinfecţie de la Vama Vărşand


Văzând:
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 57/29.06.2001 prin care se aprobă încheierea contractului de concesionare a activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport din punctele de control pentru trecerea frontierei de pe teritoriul judeţului Arad;
-Actul adiţional la contractul de concesiune nr.81/20.06.2001 încheiat între Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad şi SC CREDINVEST USA SRL;
-Prevederile art.24 alin. 2 din Legea 60/1974 republicată, legea sanitar-veterinară;
-Referatul de specialitate nr.148/2002, al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii;
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de concesiune a activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, de la punctul de control din vama VÃRªAND, încheiat între Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad şi S.C.CREDINVEST SRL, pe o durată de 6 luni, respectiv pe perioada 01.07.2002-31.12.2002.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează conducerea Direcţiei pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad, care va informa periodic despre activitatea concesionată şi realizarea veniturilor.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot