H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 18.07.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 18.07.2002
privind soluţionarea cererii de resituire sau acordaer de despăgubiri formulată de andrew alfred Neuman şi Marie Louisse Neuman


Având în vedere:
-cererea de restituire în natură a imobilului situat în municipiul Arad, str. Horia nr. 6 sau de acordare de despăgubiri, în sumă de 20.000.000.000 lei, formulată de Andrew Alfred Neuman şi Marie Louisse Neuman, cetăţeni amenricani cu domiciliul în SUA;
-referatul Direcţiei juridice şi contencios prin care se propune oferta de despăgubire pentru imobilul situat în municipiul Arad, Horia nr. 6;
-extrasul de CF nr. 4516 Arad, din care rezultă că imobilul în cauză este proprietatea statului şi în administrarea Consiliului judeţean Arad;
-dovada calităţii de moştenitor prin certificate de stare civilă, anexate în copie;
-prevederile art.. 16 alin. 1, 23, 24 şi 36 alin. 3 din Legea nr. 10/2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Respinge capătul de cerere privind restituirea în natură a imobilului situat în municipiul Arad, Horia nr. 6, evidenţiat în CF nr. 4516 Arad.
Propune acordarea de despăgubiri băneşti în sumă estimativă de 5 miliarde lei.

Art.2 Prezenta hotărâre se transmite Prefecturii judeţului Arad, pentru centralizarea ofertelor de acordare de despăgubiri şi înaintare la Ministerul Finanţelor, în condiţiile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 10/2001

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot