H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 85 / 18.07.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 85

din data: 18.07.2002
privind soluţionarea cererii de resituire sau acordaer de despăgubiri formulată de Andrew Alfred Neuman şi Marie Louisse Neuman


Având în vedere:
-cererea de restituire în natură a imobilului situat în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 85 sau de acordare de despăgubiri, în sumă de 20.660.000.000 lei, formulată de Andrew Alfred Neuman şi Marie Louisse Neuman, cetăţeni amenricani cu domiciliul în SUA;
-referatul Direcţiei juridice şi contencios prin care se propune oferta de despăgubire pentru imobilul situat în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 85;
-extrasul de CF nr. 53239 Arad, din care rezultă că imobilul în cauză este proprietatea statului şi în administrarea ªcolii de Artă Arad;
-dovada calităţii de moştenitor prin certificate de stare civilă, anexate în copie;
-prevederile art.. 16 alin. 1, 23, 24 şi 36 alin. 3 din Legea nr. 10/2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Respinge capătul de cerere privind restituirea în natură a imobilului situat în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 85, evidenţiat în CF nr. 53239 Arad.
Propune acordarea de despăgubiri băneşti prin echivalent, până la concurenţa sumei de 5 miliarde lei.

Art.2 Prezenta hotărâre se transmite Prefecturii judeţului Arad, pentru centralizarea ofertelor de acordare de despăgubiri şi înaintare la Ministerul Finanţelor, în condiţiile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 10/2001

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot