H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 21.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 21.08.2002
cu privire la repartizarea pe bugete locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judeţului Arad în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.144/2002privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002


Având în vedere :
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 144/31.oct.2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002;
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-adresa Ministerului Finanţelor Publice Locale nr. 122790/07.11.2002 privind rectificarea bugetelor locale în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/2002;
-Referatul Direcţiei Generale Economice cu propunerile de repartizare pe bugete locale a sumelor alocate judeţului Arad prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 144/2002.

În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Influenţele din rectificarea programului actualizat de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 se prezintă după cum urmează:
- UM = mii lei -

Nrcrt

Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
0.
1.
2.
3.
4.
I.
SUME DEF. DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE - TOTAL
189.290.150
-3.963.000
185.327.150

din care pentru:0.
1.
2.
3.
4.
a.
Asigurarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
92.708.000
-13.000.000
79.708.000
b.
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare din care:
86.113.250
9.037.000
95.150.250

- Bugetul propriu al judeţului
19.298.250
2.259.250
21.557.500

- Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi muncipiilor
66.815.000
6.777.750
73.592.750
II.
SUME DEF.DIN IMP.PE VENIT PTENTRU SUBVENȚIONAREA
ENERGIEI TERMICE LIVRATÃ POPULAȚIEI
58.325.000
777.000
59.129.000
III
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADÃUGATÃ PENTRU BUGETELE LOCALE - total, din care pentru:
627.517.875
21.887.000
649.404.875
1.
Învăţământ preuniversitar de stat
546.685.675
6.220.000
552.905.675

a. Buget propriu al judeţului (învăţământ special)
33.255.300
2.090.000
35.345.300

b. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
506.239.400
4.130.000
510.369.400

din care pentru:
- Finanţarea cheltuielilor de personal
501.718.900
4.130.000
505.848.900
2.
Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
28.945.900
15.667.000
44.612.900

Art.2 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2002 în conformitate cu anexa nr.1 la hotărâre. Primarii vor asigura întocmirea situaţiilor de plată privind venitul minim garantat pe lunile noiembrie şi decembrie 2002 şi vor comunica în scris până la 16 decembrie 2002 eventualele sume excedentare în vederea redistribuirii.

Art.3 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale pe anul 2002 în conformitate cu anexa nr.2 la hotărâre.

Art.4 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din impozitul pe venit pe anul 2002 pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei în conformitate cu anexa nr.3 la hotărâre.

Art.5 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal în anul 2002 la consiliile locale municipal, orăşeneşti şi comunale potrivit anexei nr.4 la hotărâre.
Art.6 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe anul 2002 potrivit anexei nr.5 la hotărâre.

Art.7 Se aprobă programul rectificat de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap inclusiv a copiilor cu handicap din sistemul SSPH pe anul 2002 potrivit anexei nr.6 la hotărâre.

Art.8 În scopul utilizării eficiente a resurselor asigurate, Consiliul Judeţean Arad autorizează Delegaţia permanentă să avizeze repartizarea către bugetele locale a eventualelor disponibilizări de resurse reprezentând sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art.9 Toate influenţele aferente sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin prezenta hotărâre se include în trim.IV a.c.
Consiliile locale vor aproba rectificarea bugetelor în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului.

Art.10 Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad, va asigura în termen de 3 zile lucrătoare transmiterea la consiliile locale a programului aprobat prin prezenta hotărâre.
Serviciul Secretariat va asigura comunicarea hotărârii la:
- Prefectura judeţului Arad.
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.
- Trezoreria Municipiului Arad
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

122_2211_anexa5.doc Descarcă
122_2211_anexa1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot