H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 91 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 91

din data: 23.08.2002
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad, proiect nr. 175/1999 elaborat de URBANPROIECT


Având în vedre:
-referatul Direcţiei generale tehnice nr. II 5/2984/13.08.2002;
-avizul MLPTL nr. 5/28.06.2002 înregistrat la Consiliul judeţean Arad cu nr. CP 618/18.07.2002 şi avizele organismelor centrale şi locale interesate;
-prevederile art.22, art.23, art. 25 şi art. 56 alin (1), respectiv pct. 3 din Anexa 1 a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;


În temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului judeţean Arad, proiect nr. 175/1999 elaborat de URBANPROIECT -Bucureşti.

Art.2 Se dispune actualizarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad în cursul anului 2003 în vederea corelării prevederilor acestuia cu noile secţiuni aprobate ale Planului de amenajare a teritoriului naţional şi cu noile strategii de dezvoltare sectoriale guvernamentale şi judeţene.

Art.3 Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului în colaborare cu consiliile locale vor asigura corelarea reglementărilor din Planurile urvanistice generale ale unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ, cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad.

Art.4 Urmărirea aplicării prevederilor Planului de amenajare a teritoriului judeţean Arad se face de către Direcţia generală tehnică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot