H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 23.08.2002
privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice pentru emiterea acordurilor unice a Consiliului judeţean Arad


Având în vedere :
-referatul nr II4 / 3006/14.08.2002 Direcţiei generale tehnice privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice pentru emiterea acordurilor unice a Consiliului judeţean Arad
-prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, art. I, pct.. 38 ;
-prevederile art. 8, alin. (1), lit. b şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 1.943/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei ;

În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de Acorduri Unice de la nivelul judeţului Arad în componenţa prezentată în Anexa nr.1.


Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisieie de acorduri unice a Consiliului judeţean Arad conform Anexei nr.2.

Art.3. Acordul Unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) prin grija secretariatului comisiei, pentru toate documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fişelor tehnice şi care conţin dovada achitării taxelor legale.

Art.4. Actualizarea componenţei nominale a Comisiei de Acorduri Unice pentru asigurarea capacităţii tehnice în desfăşurarea activităţii sale se va face, prin Dispoziţie a preşedintelui Consiliului judeţean Arad.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia generală tehnică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

094_2308_contract_parteneriatANEXA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot