H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 96 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 96

din data: 23.08.2002
rivind mandatarea reprezentanţilor AGA la SC Construcţii Rutiere SA Arad de a analiza şi propune vânzarea unor active ale societăţii


Văzând:
-Hotărârea nr. 74/2000 a Consiliului Judeţean Arad, art. 5 cu referire la aprobarea Contractul cadru de reprezentare;
-Referatul nr. 2913/07.08.2002 al directorului general Popovici Nicolae de la SC Construcţii Rutiere SA Arad.
În temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad, în AGA la SC Construcţii Rutiere SA Arad de a analiza şi propune activele din cadrul societăţii ce pot fi vândute înainte de privatizare.
Art.2 În termen de 30 de zile reprezentanţii AGA vor prezenta propunerile de vânzare ale activelor în vederea aprobării acestora de către Consiliul judeţean.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează reprezentanţii AGA la SC Construcţii Rutiere SA Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot