H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 102 / 30.09.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 102

din data: 30.09.2002
cu privire la acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere pentru impozitul pe salarii nevirat la termen în anul 1999 către bugetul Consiliului judeţean Arad de către SC Foraj Sonde Zădăreni SA


Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/28.03.2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare aprobată prin Legea nr. 491/11.07.2002;
- Hotărârea Guvernului României nr. 794/25.07.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;
- cererea de acordare a înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe salarii în anul 1999 nr. 2329/6.06.2002 a SC Foraj Sonde Zădăreni SA;
- referatul Direcţiei Generale Economice privind propunerile de scutire la plata majorărilor de întârziere pentru impozitul pe salarii pe anul 1999 nevirat la termen de către SC Foraj Sonde Zădăreni SA;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă scutirea la plata sumei de 150.326.554 lei reprezentând majorări de întârziere pentru neplata la termen a cotei din impozitul pe salarii aferent anului 1999 către bugetul Consiliului judeţean Arad. Diferenţa de 9.299.034 lei până la nivelul sumei de 159.625.588 lei cât reprezintă cuantumul majorărilor de întârziere se compensează cu impozitul pe salarii aferent anului 1999 achitat în plus.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- SC Foraj Sonde Zădăreni Sa (cu scrisoare recomandată în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării hotărârii);
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot