H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 104 / 30.09.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 104

din data: 30.09.2002
privind nivelul taxelor şcolare pentru anul de învăţământ 2002-2003 la Scoala de Arte Arad


Având în vedere:
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr.189/1998;
-prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;
-adresa nr.197/9.09.2002 a Scolii de Arte Arad prin care solicită majorarea taxelor şcolare pentru anul de învăţământ 2002-2003;
-referatul Direcţiei Generale Economice privind nivelul taxelor şcolare la ªcoala de Arte Arad în anul şcolar 2002-2003;

În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă pentru anul şcolar 2002-2003, taxele şcolare cuprinse în anexa la hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la :
-Prefectura judeţului Arad;
-ªcoala de Arte Arad
-Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot