H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 108 / 30.09.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 108

din data: 30.09.2002
privind acceptul Consiliului judeţean Arad de preluare cu titlu gratuit, din patrimoniul Băncii Comerciale Române în patrimoniul public al judeţului, a imobilului situat în Arad, str. L. Blaga nr. 11


Având în vedere:
-referatul nr. 3523/25.09.2002, al Direcţiei generale tehnic, privind acceptul Consiliului judeţean Arad de preluare cu titlu gratui, în patrimoniul public al judeţului Arad situat în Arad, str. L. Blaga, nr. 11 - fostul sediu Bancorex;
-prevederile Legii nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se acceptă preluarea cu titlu gratuit, din patrimoniul Băncii Comerciale Române, în patrimoniul public al Consiliului judeţean Arad, a imobilului situat în Arad, str. L. Blaga nr. 11 - fostul sediu Bancorex, înscris în CF cu nr. 40917 - Arad. Datele de identificare a imobilului sunt prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se încredinţează Direcţia juridică şi coptencios administrativ şi Direcţia domeniul public şi privat să întocmească proiectul de hotărâre de guvern pentru transferarea cu titlu gratuit a imobilului prevăzut la art.1.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

108_3009ANEXA_preluare_sediu_Bancorex.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot