H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 112 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 112

din data: 25.10.2002
cu privire la formularele unitare pe judeţul Arad utilizate în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sau gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003 potrivit O.U.G. nr.121/2002, pentru modificarea Legii nr. 416/2001.


Având în vedere,
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/06.12.2001
-Prevederile Legii nr. 416/08.07.2001 privind venitul minim garantat şi normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 1099/25.10. 2001
-Prevederile O.U.G. nr 121/2002 pentru modificarea Legii nr 416/2001.
-Referatul Direcţiei Generale Economice nr.3839 din 16.10.2002 privind aprobarea formularelor unitare pe judeţul Arad în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sau gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea următoarelor formulare unitare pe judeţul Arad :
- cerere şi declaraţie de venituri iniţială, pentru acordarea ajutorului bănesc, familiilor ale căror locuinţe se încălzesc cu energie termică sau gaze naturale ( Anexa 1) ;
- cerere şi declaraţie de venituri lunară, pentru acordarea ajutorului bănesc, familiilor ale căror locuinţe se încălzesc cu energie termică sau gaze naturale ( Anexa 2) ;
- borderou de plată a ajutorului acordat în cazul încălzirii cu energie termică ( Anexa 3);
- borderou de plată a ajutorului acordat în cazul încălzirii cu gaze naturale ( Anexa 4) ;
necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sau gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003.

Art.2 Serviciul Relaţii Economice în Teritoriu din cadrul Direcţiei Generale Economice va asigura instruirea referenţilor sociali din localităţile în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sau cu gaze naturale cu privire la modul de utilizare a formularelor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura judeţului Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
-Consiliile locale, municipal, orăşeneşti şi comunale
-Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

112_2510_formulare_ajutor_social_-_anexa_2.doc Descarcă
112_2510_formulare_ajutor_social_-_anexa_3.doc Descarcă
112_2510_formulare_ajutor_social_-_anexa_1.doc Descarcă
112_2510_formulare_ajutor_social_-_anexa_4.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot