1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 25.10.2002
privind stabilirea unor funcţii publice cu nivel inferior în cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad


Având în vedere :
-referatul nr. 3873/18.10.2002 al Direcţiei Generale Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane;
-referatul nr. 14510 /11.10.2002 al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad prin care solicită stabilirea unui nivel inferior pentru trei funcţii publice vacante;
-prevederile HG 1087/2001;

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se stabilesc trei funcţii publice cu nivel inferior corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante, astfel: în locul funcţiei publice de:
-consilier A I-3 - funcţia publică de inspector de specialitate A III debutant (în cadrul serviciului de monitorizare, specializare asistenţă socială).
-inspector C I-2, - funcţia publică de inspector CIII-3 (serviciul rezidenţial, specializare informatică).
-inspector de specialitate A II-1 - funcţia publică de inspector de specialitate A III-3 (serviciul monitorizare, specializare asistenţă socială).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad prin serviciul de resort al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
SECRETAR AL JUDETULUI,Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot