H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 25.10.2002
privind stabilirea unor funcţii publice cu nivel inferior în cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad


Având în vedere :
-referatul nr. 3873/18.10.2002 al Direcţiei Generale Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane;
-referatul nr. 14510 /11.10.2002 al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad prin care solicită stabilirea unui nivel inferior pentru trei funcţii publice vacante;
-prevederile HG 1087/2001;

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se stabilesc trei funcţii publice cu nivel inferior corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante, astfel: în locul funcţiei publice de:
-consilier A I-3 - funcţia publică de inspector de specialitate A III debutant (în cadrul serviciului de monitorizare, specializare asistenţă socială).
-inspector C I-2, - funcţia publică de inspector CIII-3 (serviciul rezidenţial, specializare informatică).
-inspector de specialitate A II-1 - funcţia publică de inspector de specialitate A III-3 (serviciul monitorizare, specializare asistenţă socială).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului judeţean Arad prin serviciul de resort al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot