H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 119 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 119

din data: 25.10.2002
privind poziţionarea în organigrama Consiliului judeţean Arad a Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad


Având în vedere:
-referatul nr. 3920/24.10.2002 al Direcţiei Generale Economice, Serviciul Gestiune Resurse Umane;
-adresa Ministerului Administraţiei Publice nr. 3204/29.08.2002 prin care se arată că structurile de consultanţă agricolă sunt subordonate Consiliului judeţean şi consiliilor locale;

În temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001, privind administraţie publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se poziţionează în organigrama Consiliului judeţean Arad Arad ca unitate subordonată, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot