H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 120 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 120

din data: 25.10.2002
privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii teritoriale de ordine publică Arad


Având în vedere:
-adresa nr. 8902/II/25.09.2002 a Comitetului de organizare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, desemnat prin Ordinul prefectului judeţului Arad, nr. 606/2002, prin care se solicită desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri în Autoritatea teritorială de ordine publică;
-procesul verbal întocmit de comisia de validare privind rezultatul votului secret organizat pentru desemnarea celor 6 consilieri;
-prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
-prevederile art. 4 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se desemnează ca membri în Autoritatea teritorială de ordine publică Arad, următorii consilieri judeţeni:
- Claudiu Cristea
- Gheorghe Sabău
- Gheorghe Chiper
- Mihai Duma
- Hosszu Zoltan
- Lucian Stana

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Comitetul de organizare (d.lui Florin Remeţan)
- Prefectura judeţului Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot