H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 125 / 22.11.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 125

din data: 22.11.2002
cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a posturilor, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad


Având în vedere :
-referatul nr. 4237din 14.11.2002 al Direcţiei Generale Economice, serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea organigramei, statelor de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2002 pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii; cu modificările care au rezultat în urma trecerii activităţii de autorizare în subordinea primăriilor;
-prevederile H.G.nr.281/1993;
-prevederile HG.nr.157/1999; HG.nr.749/1998; HG.nr.775/1998;
-prevederile Legii nr.154/1998 cu modificările şi completările ulterioare; OUG 187/2001;
-prevederile Legii nr.215/2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă fişele de evaluare a posturilor, organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad, cuprinse în anexele 1, 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Retribuirea personalului se face urmărind încadrarea în resursele financiare alocate şi în numărul de personal aprobat.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al C.J.A. prin serviciul de resort din al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad .

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

125_2211_organigrama_DJPPAS-anexa.doc Descarcă
124_2211_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot