H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 127 / 22.11.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 127

din data: 22.11.2002
cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a posturilor, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad


Având în vedere :
-referatul nr. 4237 din 14.11.2002 al Direcţiei Generale Economice, serviciului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea statelor de funcţii pentru unităţile şi secţiile de învăţământ special în limitele numărului de posturi şi cheltuieli prevăzut prin Legea nr.743/2002, Legea bugetului de stat;
-prevederile H.G.nr.260/2000 şi H.G.nr.261/2000;
-prevederile OUG nr.206/2000;
-prevederile Legii nr.743/2002, Legea bugetului de stat;
-prevederile Legii nr.128/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.215/2001;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă statele de funcţii elaborate în baza normativelor legale în vigoare privind salarizarea şi numărul maxim de posturi şi avizate de I.S.J Arad , anual, pentru fiecare unitate şi secţie de învăţământ special şi anume: ªcoala specială Arad - 93,82 posturi, Scoala specială ªiria - 37,75 posturi, Scoala specială Vărădia de Mureş - 25,53 posturi, Scoala specială Petriş - 20,79 posturi, Centrul scolar Arad - 99,5 posturi, Centrul scolar Ineu - 98,57 posturi, Grupul scolar „Atanasie Marienescu" Lipova - 8,33 posturi, Scoala generală „Avram Iancu"Arad (Penitenciar) - 11,39, Grupul scolar de transporturi auto „H.Coandă" Arad - 1,61 posturi, Scoala generală nr.9 Arad - pentru Centrul HIV - 2 posturi (primele 6 sunt unităţi de învăţământ special şi în ultimele 4 unităţi şcolare se regăsesc în fiecare câte o secţie de învăţământ special, totalizând 399,29 posturi);

Art. 2. Diferenţa până la numărul maxim de posturi de 409 prevăzut prin Legea bugetului de stat se normează pe profesori itineranţi şi de sprijin pentru elevii reorientaţi din învăţământul special în învăţământul de masă, cu condiţia încadrării atât în numărul maxim de posturi cât şi în cheltuielile de personal prevăzute prin Legea bugetului de stat;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al C.J.A. prin personalul de resort pentru fiecare unitate, respectiv secţie de învăţământ special.

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot