H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 128 / 22.11.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 128

din data: 22.11.2002
u privire la aprobarea statului de funcţii pentru unităţi şi secţii de învăţământ special


Având în vedere:
-referatul nr. 4211 din 13.11.2002 al Direcţiei Generale Economice Serviciul Gestiune Resurse Umane, prin care se arată că funcţia publică de conducere de şef birou Salarizare şi Monitorizare Asistenţă Socială cât şi funcţia publică de execuţie corespunzătoare acesteia de consilier A I 1 sunt vacante începând cu 01.11.2002 .
-prevederile HG 1087/2001 art.9 (3)conform căreia pentru funcţiile publice de conducere vacante, condiţiile de ocupare se stabilesc de către consiliul judeţean ;
În temeiul art. 109 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Salarizare şi Monitorizare Asistenţă Socială (funcţia publică de execuţie corespunzătoare de consilier A I 1 ) se stabilesc următoarele condiţii:
1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă.
2. Vechime în funcţie de specialitate minim 17 ani sau funcţionar public consilier A I 1.
3. Experienţă în specificul funcţiei (salarizare) minim 5 ani.
4. Cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, Word şi Excel cât şi capacitate de a utiliza sisteme specifice (copiatoare , faxuri, imprimante etc).

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliul judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING.CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot