H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 133 / 22.11.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 133

din data: 22.11.2002
privind stabilirea procedurii de privatizare a SC Construcţii Rutiere SA Arad


Având în vedere :
-referatul nr. 4291 din 2002 a Comisiei pentru stabilirea procedurii de privatizare numită prin HCJ Arad nr. 24/14.02.2002.
-prevederile Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
-prevederile HG 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/1997 şi a Legii 137/2002 privind privatizarea societăţilor comerciale;

În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă privatizarea SC Construcţii Rutiere SA Arad prin vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la societate de Consiliul judeţean Arad .

Art.2 Pentru actualizarea raportului de evaluare şi întocmirea dosarului de prezentare se agrează SC I.S.E. PERFORMER CONSULT SA Timişoara cu care societatea supusă privatizării va încheia un act adiţional la contractul iniţial nr. 86/27 iulie 2001.

Art.3 Documentaţia elaborată conform art.2 va fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului judeţean Arad.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează comisia numită prin HCJ nr. 24/2002 şi SC Construcţii Rutiere SA Arad.

PREŞEDINTE,
ING. CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot