H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 134 / 06.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 134

din data: 06.12.2002
cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Arad


Văzând :
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 144/31 octombrie 2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002;
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-adresa Ministerului Finanţelor Publice Locale nr. 122790/07.11.2002 privind rectificarea bugetelor locale în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2002;
-referatul Direcţiei Generale Economice nr. 4453/30.11.2002 cu propunerile de rectificare;

În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetul propriu rectificat al Consiliului judeţean Arad pe anul 2002 potrivit anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea programului de venituri din bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad pe anul 2002 conform anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă programul actualizat al cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate de cheltuieli şi ordonatori de credite potrivit anexelor 5 - 15 la prezenta hotărâre.

Art.4 Consiliul judeţean Arad autorizează Delegaţia permanentă ca în numele său să avizeze eventualele modificări de buget pe anul 2002. Toate modificările avizate de către Delegaţia permanentă se vor supune aprobării Consiliului judeţean.

Art.5 Îndeplinirea prevederilor cuprinse în prezenta hotărâre se asigură de către Direcţia generală economică a Consiliului judeţean Arad, care va transmite la ordonatorii de credite modificările aprobate prin prezenta hotărâre.
Serviciul Secretariat va asigura comunicarea prezentei hotărâri la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia generală a finanţelor publice;
- Direcţia generală economică a Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

134_0612_buget_rectificat_CJA_-_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot