H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 144 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 144

din data: 19.12.2002
cu privire la modificarea programului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar din învăţământul preuniversitar de stat, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, precum şi modificarea programului sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea venitului minim garantat conform L416/2001, pe anul 2002


vând în vedere:
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001;
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-prevederile OUG nr. 144/31.10.2002
-referatul Direcţiei generale economice nr. 4780 din 16.12.2002, cu privire la propunerile de modificare a programului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar din învăţământul preuniversitar de stat, pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, precum şi modificarea programului sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea venitului minim garanta, conform L. 416/2001, pe anul 2002.

În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 În cadrul programului de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume defalcate din impozitul pe venit aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 122/22.11.2002, se aprobă influenţele cuprinse în Anexa 1 la hotărâre.

Art.2 Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, potrivit influenţelor aprobate.
Direcţia generală economică va asigura transmiterea la consiliile locale a modificărilor cuprinse în cursul zilei de 20 decembrie 2002.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad;
- Trezoreria Municipiului Arad;
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

144_1912_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot