H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 19.12.2002
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 2/ 16.12.2002 aferent Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism al comunei Covăsânţ


Având în vedere:
-avizul tehnic favorabil nr. 2/16.12.2002 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism al comunei Covăsânţ;
-referatul 4510/16.03.2002 al Direcţiei Generale Tehnice;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,

În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Avizul tehnic nr.2/16.12.2002, anexă la prezenta.

Art.2 Planul urbanistic general al comunei Covăsânţ şi Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul local al comunei Covăsânţ.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot