H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 156 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 156

din data: 19.12.2002
privind constituirea Comisiei judeţene antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale Arad


Văzând:
-Prevederile H.G. nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;
-Prevederile H.G. nr. 829/2002 cu privire la elaborarea Planului Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;
-Adresa Guvernului României - Comisia Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, înregistrată la C.J. Arad sub nr. 1100/2002;
-Ordinul Prefectului judeţului Arad nr. 747/2002 privind numirea reprezentanţilor serviciilor publice descentralizate în Comisia judeţeană antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale Arad;
-Referatul nr. 4413/28.11.2002 a Direcţiei coordonare din cadrul C.J. Arad.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală ;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se constituie Comisia judeţeană antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale Arad având următoarea componenţă:
-Caius Mihai PARPALÃ -Preşedinte, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad;
-Vasile UNGUREANU -Preşedinte, Prefectul Judeţului Arad;
-Edita IUHASZ -Membru, Director la Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad
-Victor NEAMȚIU -Membru, Direcţia Generală a Muncii şi Solidarităţii Sociale Arad;
-Aurel LUCEA -Membru, Inspector ªef la Inspectoratul de Stat pentru Persoane cu Handicap Arad;
-Florica GREC -Membru, Director la Direcţia Judeţeană de Statistică Arad;
-Sorin HAIDUC -Membru, Inspector general adjunct Al Inspectoratul ªcolar Judeţean Arad;
-Dorin LAZÃR -Membru, Director la Direcţia de Sănătate Publică Arad;
-Nicolae GUDIU -Membru, Comisar la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad;
-ªtefan Octavian PASCU -Membru, Director la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad;
-Dorel POPA -Membru, Primarul Municipiului Arad;
-Etelka NAGY -Membru, Director la Direcţia de Asistenţă Comunitară a Municipiului Arad;
-Gheorghe BURDAN -Membru, Primarul oraşului Chişineu Criş;
-Gheorghe DON -Membru, Primarul oraşului Curtici;
-Nicolae MEHELEAN -Membru, Primarul oraşului Ineu;
-Petru GHERMAN -Membru, Primarul oraşului Lipova;
-ªtefan SZUCHANSZKI -Membru, Primarul oraşului Nădlac;
-Iosif RETTER -Membru, Primarul oraşului Pâncota;
-Marius LAMBING -Membru, Primarul oraşului Sebiş;
-Ioan ILICA -Membru, Primarul comunei Sântana;
-Arghir Iustin CIONCA -Membru, Primarul comunei Pecica;
-Ioan Dorin GURBAN -Membru, Primarul comunei ªiria;
-Ioan-Gheorghe FLOREA -Membru, Primarul comunei Gurahonţ;
-Petru Trînc -Membru, Primarul comunei Craiva;
-Gheorghe SCHWARTZ -Membru,
-Lucian Lagşaghi -Membru, Liderul CNSLR-Frăţia Arad;
-Dorel TOMA -Membru, Consilier - ªef birou coordonare la Consiliul judeţean Arad.
Art. 2 Se constituie Secretariatul tehnic al Comisiei judeţene antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale Arad având următoarea componenţă:
- Aurel Petrica -Director executiv - Director Direcţia Coordonare CJA
- Rodica Dobra -Membru - jurist DGPDC
-Radu UCEA -Membru, Auditor la Prefectura judeţului Arad;
-Diana MUREAªAN -Membru, Director la Direcţia Generală a Muncii şi Solidarităţii Sociale;
-Monica MOISI -Membru, Statistician la Direcţia Judeţeană de Statistică Arad.

Art.4 Comisia prevăzută la art. 1 va elabora până la data de 28 februarie 2003 Planul judeţean anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale care va fi supus aprobării în şedinţa Consiliului judeţean

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor comisiei şi ai secretariatului tehnic precum şi:
-Prefecturii judeţului Arad;
-Comisiei antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale - Bucureşti.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

156_1912ANEXA_comisie_antisaracie.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot