H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 157 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 157

din data: 19.12.2002
privind parcelarea imobilului proprietate publică a judeţului Arad, situat în Arad, str. Calvin nr.11


Având în vedere :
-referatul nr. 4832/19.12.2002 al Direcţiei Generale Tehnice, privind parcelarea imobilului situat în Arad, str. Calvin nr.11;
-HG nr. 76/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Imobilul situat în municipiul Arad, str. Calvin nr. 11, proprietate publică a judeţului Arad, evidenţiat în CF nr. 44233 Arad se parcelează, conform schiţei de parcelare anexată în două parcele şi anume: parcela cu nr. top 1044:1048.1/1 teren şi construcţii în suprafaţă de 1643 m.p. şi parcela cu nr. top 1044:1048.1/2 teren şi construcţii în suprafaţă de 2871 m.p.

Art.2 Parcela cu nr.top 1044:1048.1/1 rămâne în continuare în administrarea Corpului Gardienilor Publici, iar parcela cu nr. top 1044:1048.1/2 va fi administrată de către Consiliul judeţean Arad în condiţiile legii.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Tehnică şi Direcţia Juridică.

Art.4 Hotărârea se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad
- Corpul Gardienilor Publici
- Direcţia Generală Tehnică
- Direcţia Juridică

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot