H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 158 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 158

din data: 19.12.2002
privind darea în administrare a domeniului public judeţean unităţilor subordonate


Având în vedere:
-referatul nr. 4820/II.1/18.12.2002 al Direcţiei Generale Tehnice privind necesitatea dării în administrare a domeniului public judeţean;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 79/21.06.2002 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad;
-Hotărârea Guvernului României nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public judeţean Arad, Anexa nr.1;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor;


În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă darea în administrare a domeniului public judeţean aferent unităţilor subordonate Consiliului judeţean Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 În termen de 30 de zile Consiliul judeţean Arad va încheia contracte de administrare cu unităţile subordonate prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Contractele de concesiune încheiate între Consiliul judeţean Arad cu SC Aeroportul Arad SA şi SC Compania de Transport Public SA Arad îşi menţin valabilitatea.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Tehnică, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Juridică şi Administraţie a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot