H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 16.01.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 16.01.2006
privind trecerea în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad a unei părţi din imobilul situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice investiţii, nr. 182/ 11.01.2006, privind trecerea în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad a unei părţi din imobilul situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13;
-Adresa cu nr. 4/10.01.2006, a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Arad, referitoare la spaţiile ocupate în cadrul imobilului situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13;
-prevederile art. 104, alin. (1), lit. f şi g din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă trecerea unor spaţii în suprafaţă utilă totală de 1.134 mp, situate în imobilul din Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13, înscris în C.F. 68929 -Arad, în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad. Repartizarea spaţiilor se face după cum urmează:
-în administrarea Consiliului Judeţean Arad:


Subsol
Suprafaţa utilă Su = 235 mp
Parter
Suprafaţa utilă Su = 441 mp
Etaj I
Suprafaţa utilă Su = 458 mp

-în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Arad:


Subsol
Suprafaţa utilă Su = 565 mp
Parter
Suprafaţa utilă Su = 348 mp
Etaj I
Suprafaţa utilă Su = 369 mp

Planurile releveu cu repartizarea suprafeţelor pe nivele şi camere se prezintă în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art.2. Predarea - primirea spaţiilor menţionate la Art. 1 se face pe bază de Proces verbal în termen de 30 de zile de la prezenta.
Art.3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii;
-Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA ()
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC ()
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI ()
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU ()
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)